Početna / LEADER Program

LEADER Program

LEADER PROGRAM

Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije definirani su i strateški ciljevi njenog ruralnog razvoja kojim se nastoji potaknuti osnaživanje i samostalnost u razvoju lokalnih razvojnih procesa u ruralnim zajednicama temeljem njihove osobitosti.
»LEADER« (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.
Kroz niz inicijativa za poticanje ruralnog razvoja na razini EU u devedesetim godinama 20. stoljeća stvoren je i institucionalni okvir ovakvog razvoja pod nazivom LEADER program.
O LEADER programu možemo najizravnije govoriti kroz predstavljanje njegovih sedam načela:
– lokalne strategije razvoja koje se temelje na području, predložene za dobro identificirane podregionalne ruralne teritorije, ƒ

– javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke predstavljajući interes različitih skupina ruralnog stanovništva,

– bottom-up pristup koji u suštini znači kako odluke koje se odnose na pripremu i provedbu lokalnih razvojnih strategija donose lokalne akcijske grupe, ƒ

– multi-sektorska izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između sudionika projekata različitih sektora lokalne ekonomije, ƒ

– provedba inovativnog pristupa, ƒ

– mrežni rad lokalnih partnerstava

– provedba projekata suradnje, ƒ
Ovim načelima se ostvaruju uvjeti za lokalni ruralni razvoj kroz:
• Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
• Pristup temeljen na osobitostima područja i uspostavljanju lokalnih partnerstava – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti, a time se umjesto razjedinjenih pojedinačnih inicijativa osnažuje povezivanje,uspostavljanje partnerstva i razvoj suradnje kroz stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
• Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
• Uspostavljanje lokalnih partnerstva – pojedinačne inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADERova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
• Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
• Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
• Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
• Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Kratki pregled provedbe LEADER programa u zemljama Europske unije :
• LEADER I (1991. – 1993.) – pokretanje inicijative i eksperimentani pristup
• LEADER II (1994. – 1999.) – širenje iskustva, organičena primjena u ruralnim područjima, inovacije, pilot-aktivnosti, uvođenje transnacionalne suradnje
• LEADER + (2000. – 2006.) – uspostava metodologije, primjena na čitavom ruralnom prostoru , jačanje mreža i transnacionalne suradnje (+ vrsta LEADER mjera za nove države članice 2004-2006)
• LEADER (2007. – 2013., obvezna provedba od strane zemalja članica EU)- mjera koja se širi kao zasebna os (4) na čitavom ruralnom prostoru EU
• LEADER pristup, kao osnova za lokalni razvoj zajednice financiran iz ESI fondova 2014-2020 – razvoj ruralnih područja kroz provedbu multi-izvorskog financiranja – CLLD pristup – nositelji: Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi
• Provedba LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj započela je 2013. godine kroz provedbu IPARD programa Mjera 202 za IPARD razdoblje 2007-2013.; u okviru ove mjere provedena su 2 natječaja provedbe LEADER programa u Republici Hrvatskoj, tijekom kojih je odobreno 43 LAG-a na ruralnim područjima RH , na 69% površine Republike Hrvatske na kojima živi 42% stanovništva RH.